Události / Aktuality / Informace k přij.zkouškám5.4.2018


Přijímací zkoušky

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

 • přijímací zkoušky se budou konat v termínu:

1. termín: čtyřleté obory - 12. 4. 2018

víceletá gymnázia – 13. 4. 2018

2. termín: čtyřleté obory - 16. 4. 2018

víceletá gymnázia – 17. 4. 2018

 • uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018.
 • v rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí po 22. 4. 2018

v případě přijetí:

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek, nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem
 • zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

v případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí
 • zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
 • nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2.kole, ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

 • ředitel školy vyhlásí talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2018; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2018
 • Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2017
 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ v řádném termínu

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy

6. 1 Zápisový lístek – účel, obsah, vydání

§ 60a školského zákona č. 561/2004 Sb.

Zápisový lístek

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Ředitelé základních škol jsou zbaveni povinnosti předat žákovi přihlášku ke vzdělávání na střední škole a vyplněné přihlášky do určitého termínu předat řediteli školy střední.

Mají za povinnost v určitém termínu (do 15. března nebo do 30. listopadu) předat žákovi, který se zúčastní přijímacího řízení, jeden zápisový lístek.

6. 2 Zápisový lístek – forma, obsah, evidence

§ 60a školského zákona č. 561/2004 Sb.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) formu a obsah zápisového lístku,

b) způsob jejich evidence, a

c) podrobnosti o vydávání náhradních zápisových lístků.

(5) Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový lístek vydal.

§ 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb.

Zápisový lístek

(1) Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

(2) Vzor tiskopisu zápisového lístku je uveden v příloze k této vyhlášce. Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy9) se na tiskopisu uvádí zkratkou "IZO". V případě opakovaného uplatnění zápisového lístku uchazečem na třetí a další škole lze uvádět potřebné údaje na druhé straně zápisového lístku.

(3) Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona. Krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

(4) Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce.

(5) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“. Odstavce 1 až 4 se na náhradní zápisový lístek použijí obdobně.

6. 3 Odevzdání, neodevzdání, vydání zpět zápisového lístku

§ 60a školského zákona

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek bude v pondělí 9.4.žákům rozdávat pí.učitelka Kosová.

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií