Provozní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

při Základní škole Pchery, okres Kladno

ředitelka školy : Mgr. Jaroslava Landová vedoucí školní jídelny: Helena Polcarová

Školní jídelna při Základní škole Pchery, okres Kladno, ulice Školní 156, Pchery 27308

Povozní řád školní jídelny

Úvod

Vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 107/2005 novela 463/2015 a novela 272/2021 Sb. o školním stravování a vyhlášky MŠMT č. 84/2005 Sb. O závodním stravování, vše v platném znění a dalších platných předpisů pro zařízení školního stravování.

Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

Vnitřní řád obsahuje:

A. Provozní řád jídelny

B. Provozní řád kuchyně

A. Provozní řád školní jídelny

1.Úvod

Školní jídelna zajišťuje stravování:

 • pro žáky základní školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu žáka ve škole.

 • pro zaměstnance školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání ( zákon o závodním stravování)

 • pro cizí strávníky

Vše za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování.

2.Přihlášení a odhlášení ke stravování

Strávník může odebírat stravu na základě vyplnění přihlášky ke stravování (platí po celou dobu školní docházky). Pro zařazení strávníka do příslušné kategorie je u dítěte rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (období od 1.9 do 31.8). V případě onemocnění žáka nebo ukončení stravování je rodič povinen dítě odhlásit ze stravováni přes internet na www.strava.cz (č.jídelny 6397), telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny den předem do 14:00. Automaticky budou z evidence strávníků vyřazení pouze žáci, kteří končí v daném školním roce povinnou školní docházku . První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11:20 -11:40 je možno stravu odnést ve vlastním jídlonosiči. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje finanční náhrada. Den kdy nemá strávník zaplacený oběd nemá ani přístup do jídelny. Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou 84/2005 o závodním stravování. Zaměstnanec může odebírat stravu na základě vyplnění přihlášky o stravování . Pokud neodpracuje 3 hodiny pracovní směny, čerpá dovolenou, je nemocný nebo ošetřuje člena rodiny, je zaměstnanec povinen odhlásit se ze stravování nebo může odebrat oběd za plnou úhradu včetně režijních nákladů. Pokud není strava ve výše uvedených případech odhlášena je organizace oprávněna vybírat od zaměstnance plnou úhradu za neodebranou stravu včetně režijních nákladů.

3. Výdej stravy: jídlonosiče a cizí strávníci 11:20 - 11:40 hod.

-žáci a zaměstnanci 11:45 – 13:45 hod.

-žáci za dohledu (rozpis na nástěnce)

-jídlo se konzumuje v jídelně -výjimečně do jídlonosičů

4. Platba

-hotově v kanceláři školní jídelny- měsíčně předem a to do 20. v měsíci (vždy vyvěšeno na nástěnce a na vchodových dveřích).

-inkasem z jakéhokoliv účtu - nutno zařídit souhlas s inkasem po vyzvednutí tiskopisu v kanceláři školní jídelny. Tato platba bude prováděna ve prospěch sběrného účtu číslo- 100652831/0800 ke dni 20. následujícího měsíce. Výše limitu plateb na jedno dítě 800,- Kč, na dvě děti 1600,- Kč atd..... Povolení inkasa nastavte s frekvencí: 1x měsíčně (nezadávejte žádné konkrétní datum). Pokud z jakéhokoliv důvodu platba neproběhne,je nutno dluh ihned uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

5. Cena strávného od 1.9.2023

1.stupeň 1. - 4.třída
34,- Kč
2.stupeň 5.-8.třída
36,- Kč
3.stupeň 9.-+ dospělí
38,- Kč
4.stupeň cizí strávníci (fin. norma 38,- + režije 28,-)
66,- Kč

6.Organizace výdeje stravy, stolování

Do jídelny mohou vstupovat pouze ti strávníci, kteří mají v daný den objednanou stravu. Před odebráním stravy jsou povinni dodržet základní hygienická pravidla (umýt si pečlivě ruce v umývárně, následně desinfekcí) a odložit tašky v jídelně na dané místo, do jídelny vstupují na pokyn dohledu.

Dohled dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení oběda a použitého nádobí s případnými zbytky do určeného okénka (rozdělení na příbory + ostatní nádobí) . Dbá na následný odchod z jídelny a na bezpečnost strávníků. Při čekání na výdej stravy zachovávají zásady slušného chování a správného stolování. U výdejního okénka, vydávající personál připraví oběd na talíř (v době covidu podá příbor, polévku a ostatní (např.nápoje) nalévá personál, případně dohled za použítí jednorázové rukavice.) Rovněž tak školní družina, která přichází za doprovodu vychovatelky.Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávník má možnost přídavku stravy (mimo masa) dle stavu výdeje. Stravu ani nádobí nesmí z jídelny odnášet. Konzumace probíhá v sedě u stolu. Žáci při jídle hovoří polohlasem, nepřesouvají zařízení ŠJ. Respektují pokyny pedagogického dohledu a pracovníků ŠJ. Strávníci opouštějí čistý stůl, zasunou za sebou židli a odnesou všechno použité nádobí na určené místo (jak shora uvedeno). Při znečištění jídelny, rozbití nádobí, potřísnění podlahy a pod. se žáci řídí pokyny dohledu.

Vždy je nutno dbát zvýšených hygienicko-epidemiologických opaření.

SEZNAM ALERGENŮ

 1. Obiloviny (vše obsahující lepek)

 2. Korýši

 3. Vejce

 4. Ryby

 5. Arašídy (Podzemnice olejná)

 6. Sojové boby

 7. Mléko

 8. Ořechy, mandle, pistácie

 9. Celer

 10. Hořčice

 11. Sezamové semínko

 12. Oxid siřičitý

 13. Vlčí bob

 14. Měkkýši

B. Provozní řád školní kuchyně

Úvod

Tato směrnice je vydána na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 137/2004, nař. ES 852/2004, vše v platném znění.

Provoz zařízení

Provoz ve ŠJ začíná v 6:00 hod. A končí ve 14:30 hod.

Zásady osobní a provozní hygieny

Zaměstnavatel (Základní škola Pchery, okres Kladno) ve spolupráci se zřizovatelem je povinen zajišťovat:

 • seznámení zaměstnanců s potřebami a požadavky

 • vysílání zaměstnanců na školení

 • zakoupení osobních ochranných pracovních pomůcek, roušek a desinfekcí

 • zajištění, aby práci vykonávaly jen osoby zdravotně způsobilé

 • dodržování schválených technologických postupů přípravy jednotlivých jídel

 • čistotu provozních a pomocných zařízení

 • vypracování a dodržování sanitačního řádu, zvláště nutná častější dezifekce (COVID-19)

 • zabezpečení pitné vody

 • úpravu vhodných podmínek pro osobní hygienu

 • provádění technických úprav, nátěrů a malování

Konat činnost ve stravovacích službách mohou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

 1. Zaměstnanci školní kuchyně jsou povinni

a.

podrobit se v případě stanovených právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, které provádí lékař určený jako závodní.

b.

informovat praktického lékaře, který fyzickou osobu registruje, o druhu a povaze své pracovní činnosti.

c..

uložit své zdravotní průkazy u vedoucí ŠJ a na vyzvání je předložit orgánu ochrany veřejného zdraví.

d.

uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

e.

k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které jsou zdravotně nezávadné a odpovídají stanoveným požadavkům.

f.

používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů.

g.

dodržovat podmínky pro výrobu, přípravu, skladování a uvádění pokrmů do oběhu.

h.

zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny.

i.

provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů

j.

dodržovat vnitřní řád, HACCP, sanitační řád a další předpisy organizace.

k.

při výrobě, případně, skladování a uvádění pokrmů do oběhu používat pouze zdravotně nezávadné materiály a předměty.

l.

používat po celou dobu výkonu práce čisté osobní ochranné pracovní prostředky,

dodržovat zákaz kouření, dbát nových aktuálních nařízení v souvislosti COVID 19.

2. Zaměstnanci nesmí podávat pokrmy z tepelně neopracovaných vajec a syrového masa včetně ryb.

3. Ve výrobních a ostatních prostorách musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Celý systém přípravy, výroby, skladování a uvádění pokrmu do oběhu se stanoví podle HACCP (kritických bodů), který přesně určuje způsob technologie výroby a přípravy, navazující manipulaci, skladovací podmínky a uvádění pokrmů do oběhu. Při tom se zohledňuje rozsah činnosti, míra zdravotního rizika vyplývající provádění činnosti i specifické nebezpečí křížové kontaminace. HACCP se zpracovává tak, aby byla prokázána schopnost ovládat analyzovaná nebezpečí.

Zásady provozní hygieny:

 1. náčiní, nádobí, pracovní plochy, strojně technologické zařízení, přepravní obaly a provozní prostředky musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů,

 2. úklid všech pracovišť a prostor se provádí za přísnějších podmínek COVID 19 a průběžně podle stanoveného sanitačního řádu za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu a zpracovávaných potravin a návodu výrobce,

 3. sanitární zařízení, zejména záchody, musí být udržována v čistotě a provozuschopném stavu,

 4. pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu je třeba používat takto označené či barevně odlišené a ukládat je odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy,

 5. musí být prováděna průběžně likvidace organického a anorganického odpadu,

 6. předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti nelze přechovávat v objektu školní kuchyně, potraviny a pokrmy pracovníků lze skladovat jen ve vyhrazeném chladícím zařízení,

 7. preventivně je nutno působit k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a průběžně musí být prováděna běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

 8. do zázemí školní kuchyně a výrobního prostoru nelze připustit vstup nepovolaných osob a zvířat. Do školní jídelny je přísný zákaz vstupu zvířat.

 9. osobní věci, občanský oděv a obuv lze odkládat pouze v šatně, a to odděleně od pracovního oděvu,

 10. pro úklid lze používat jen takové mycí, čistící a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství,

 11. v místnosti, kde se skladují, vyrábějí, připravují a vydávají pokrmy a myje nádobí nelze kouřit,

 12. na pracovišti musí být dodržován oddělený režim mytí stolního a provozního nádobí, přepravních obalů a rozvozních prostředků. 

Pro výkon činnosti ve školní kuchyni se stanoví tyto zásady osobní hygieny:

 1. je nutno pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (např. úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno umýt si ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku,

 2. je nutno nosit osobní ochranné pracovní prostředky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu směny,

 3. nelze opouštět objekt školní kuchyně v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,

 4. je nutno zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (např. konzumace jídla, kouření, úpravy vlasů a nehtů),

 5. je nutno mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty a ruce bez ozdobných předmětů,

 6. použitý pracovní oděv, jakož i občanský oděv je nutno ukládat na místo k tomu vyčleněném, pracovní oděv a občanský oděv se ukládají jednotlivě.


Skladování potravin

Přejímka zboží se musí provádět po stránce kvantitativní a kvalitativní. Za správnou přejímku nese zodpovědnost vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti vedoucí kuchařka. Potraviny se vybalují mimo prostor kuchyně a obaly se bezprostředně likvidují. Skladováním nesmí dojít k poškození kvality skladovaného zboží při dodržení skladovacích podmínek.


Příprava pokrmů

Zelenina a brambory se očistí v hrubé přípravně zeleniny a na další přípravu se předává v omyvatelných nádobách. Vytloukání vajec se provádí ve vyčleněném úseku do nádob označených pro používání vaječného obsahu. Na přípravu pokrmů lze používat jen čerstvá vejce z veterinárně sledovaných chovů, vejce musí být řádně tepelně zpracována varem po dobu minimálně 12 minut. Nesmí se používat vejce s porušenou skořápkou a vejce tepelně nezpracovaná.

Příprava masa probíhá v souladu s technologickými postupy, rozmrazení probíhá v lednici. Maso po umletí je do 3 hodin tepelně zpracováno. Mleté maso se nenechává přes noc syrové. Nože a pomůcky na zpracování syrového mase se používají jen k tomuto účelu. Pracovní plochy jsou vyčleněny na úseku hrubé přípravy masa.

Moučné pokrmy se vyrábí ve vyčleněném pracovním úseku.

Pokrmy, které se musí naporcovat, jsou krájeny ve vyčleněném úseku, ihned po skončení úpravy se dohřívají na odpovídající teplotu.

Zeleninové a ovocné saláty se připravují ve vyčleněném úseku a po dohotovení jsou uloženy do chladničky.

Doba a teplota tepelného opracování by měla být dostatečná k tomu, aby se zajistilo zničení patogenních mikroorganismů.

Při smažení nesmí být tuky či oleje zahřívány na teplotu převyšující 180 °C, nesmí se používat přepálený olej.


Zabezpečení nezávadnosti a výživové hodnoty pokrmu

Mechanické odstraňování nepoživatelných částí se provádí šetrně.

Zelenina se loupe, krájí a strouhá těsně před tepelnou úpravou nebo před podáváním.

K vaření a přípravě stravy (nápojů) se nepoužívá teplá užitková voda.

Syrové maso se krájí, naklepává a mele těsně před dalším zpracováním.

Všechny potraviny se omývají vcelku pod proudem pitné vody.

Vaří se v nádobách s neporušeným smaltovaným povrchem nebo povrchem z nerezu nebo varného skla.


Výdej stravy

Pokrmy jsou v gastronádobách umístěny ve vyhřívacím pultu. Doba výdeje nesmí překročit 3 hodiny od dohotovení pokrmu. Při výdeji je třeba používat vhodné nástroje pro manipulaci se stravou (vidlice, naběračky, rukavice). Vydané pokrmy nesmí mít teplotu vyšší než +63 °C.


Mytí nádobí

Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku po předchozí očistě zbytků. Bílé nádobí, skleničky, misky a příbory se myjí v myčce na nádobí. Mytí nádobí nesmí provádět stejný pracovník, který pracuje při výdeji stravy. Pokud není jiné řešení, musí být tyto činnosti časově odděleny a pracovník se musí převléci do jiného pláště.


Péče o nerezové nádobí a zařízení

Před prvním použitím je nutné nádobí vypláchnout (hlavně z hygienických důvodů). Pánev ohřívat bez tuku, ale nesmí se přehřát, jinak se vykalí a vytvoří se barevné skvrny.

Barevné skvrny (pokud nevznikly přehřátím) nebo vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo citronovou šťávou.

Nerezové nádobí nelze čistit drsnými mycími houbami, písky a drátěnkami. V případě připálenin se použije kypřící prášek do pečiva a přidá takové množství vody, aby byly připáleniny pod vodou. Voda se pomalu přivede do varu a pomalu vaří. 

K dokonalému očištění a údržbě používají speciální prostředky na mytí a leštění nerezového nádobí.


Požadavky provozu

Pro účely splnění požadavků BOZP jsou zaměstnanci školní kuchyně povinni:

 1. nepracovat s nožem směrem k tělu,

 2. odkládat nářadí, zejména použité nože, vždy na určené místo,

 3. udržovat volné únikové cesty a únikové východy,

 4. nádoby s pokrmy (i prázdné) stavět jen do míst, kudy se neprochází,

 5. při manipulaci s nádobami s horkým obsahem vždy používat ochranné chňapky a dbát zvýšené opatrnosti při chůzi,

 6. nasazovat přídavná zařízení u kuchyňských robotů je při vypnutém motoru,

 7. do masového strojku vtlačovat maso jen dřevěnou paličkou nebo tlačítkem,

 8. zkoušky těsta, popřípadě jiných surovin připravovaných robotem, dělat jen po zastavení stroje,

 9. nepohazovat pomůcky na vaření (nože, vidličky, naběračky,…) po stole,

 10. dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách školní kuchyně a jídelny byly do sucha vytřeny, bez zbytků pokrmů a odpadků,

 11. nádoby z důvodu bezpečné manipulace nenaplňovat tekutinami po okraj; zacházet (vyklápět) s elektrickými či plynovými spotřebiči a pánvemi jen při vypnutí elektrického proudu (plynu); přesvědčit se vždy o výši vody v plášti kotle podle vodoznaku; zabezpečit vypouštěcí kohoutky varných kotlů proti náhodnému otevření; dbát na správnou funkci pojišťovacích ventilů a manometrů,

 12. nepřenášet sám nadlimitní břemena, velké nádoby s horkou vodou nebo horkými pokrmy,

 13. dávat pozor při snímání pokliček a pak z nádob s horkými pokrmy,

 14. závady na strojích a jiném zařízení ihned oznamovat vedoucí školní kuchyně a zabezpečit jejich opravu odborně způsobilým zaměstnancem,

 15. plně se soustředit na práci; při práci se nerozptylovat a nerušit ostatní při pracovní činnosti,

 16. zvýšenou pozornost věnovat bourání masa a při vykosťování, při této práci používat ochrannou zástěru s drátěnou vložkou a ochranné rukavice či polorukavice proti pořezání,

 17. chléb a ostatní pečivo uschovávat v určených čistých policích, umístěných minimálně 50 cm od podlahy, od stěn oddělen vloženým nebo jiným laťovým podobným zařízením; chléb nesmí být kladen ve vrstvách na sebe,

 18. pravidelně kontrolovat lhůtu použitelnosti potravin a konzerv,

 19. mleté maso se nesmí přechovávat přes noc syrové,

 20. při manipulaci s pokrmy nebo poživatinami se jich nedotýkat přímo rukama, pokud to není podle jejich povahy nezbytné; zaměstnanci musí vždy používat vhodného náčiní a příborů a počínat si přitom s úzkostlivou čistotou,

 21. dodržovat zákaz kladení bílého nádobí nebo mělkého černého nádobí naplněného pokrmem nebo umyté na podlahu a ponechávat je v nečistém nebo prašném prostředí nezakryté,

 22. v případě nefunkčnosti myčky na nádobí je nutné, při mytí nádobí a příborů používat dostatečného množství čisté horké pitné vody; nádobí smývat ve dvou vodách; teplota mycí vody min. 40°C; voda k poslednímu smývání má být horká, aby nádobí samo oschlo a nebylo třeba používat utěrek; dezinfekce nádobí se provádí jenom na zvláštní pokyn orgánů státního odborného dozoru,

 23. při obsluze elektrických spotřebičů, strojů a zařízení provádět pouze takové úkoly, které obvyklá práce vyžaduje a brát do rukou jen ty části, které jsou k tomu určeny,

 24. nedotýkat se vadných vodičů nebo nedostatečně chráněných přívodů ke spotřebičům, a strojům a nevěšet na části elektrické instalace, vypínače a kabely žádné předměty nebo části oděvu, po dokončení vypnout přívod elektrického proudu k jednotlivým spotřebičům; při použití kuchyňské trouby dbát zvýšené opatrnosti při vyndávání rozpálených pekáčů,

 25. nevybírat za chodu stroje brambory nebo nesahat do otevřeného stroje rukou,

 26. jakékoliv závady ihned ohlásit vedoucí ŠJ, včetně mimořádných událostí,

 27. v případě pracovního úrazu vlastního nebo spoluzaměstnance, ihned nahlásit vedoucímu pracoviště, poskytnout 1. pomoc a zapsat do knihy úrazů,

ab.komunikace ve všech prostorách kuchyně musí být udržovány trvale volné, osvětlené hha v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců. Ve skladu musí být hhk regálům volný přístup,

ac.všechny uzávěry, vypínače, lékárničky a hasicí přístroje musí být volně přístupné.


Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád Školní jídelny při Základní škole ve Pcherách , okres Kladno, je platný pro všechny zaměstnance a strávníky. Doplňky a změny mohou být prováděny pouze písemnou formou na základě rozhodnutí vedoucí ŠJ a ředitelky školy.


Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1.6 2022.

Ve Pcherách dne 13.5.2022

Helena Polcarová -vedoucí ŠJ

Mgr. Jaroslava Landová – ředitelka školy

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií