O škole

Základní škola

je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. Škola poskytuje základní vzdělávání. Připravuje rovněž žáky na další studium a praxi.

Škola má 9 ročníků s členěním na první a druhý stupeň. Vyučování probíhá podle škol. vzděl. programu "Úspěch patří všem".

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí v některých předmětech třídy na skupiny (podle podmínek školy, charakteru předmětu, bezpečnost a ochrana zdraví žáků). Nejsou zřízeny speciální třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, jsou plně integrovaní do běžných tříd. Pro ně fungují doučovací skupiny SPU a pracuje se s nimi podle individuálních plánů pro tyto integrované děti (žádost rodičů a rozhodnutí ředitelky). Na žádost rodičů je možné tyto děti hodnotit z jazyků slovně.

Ředitelka školy ustanovila funkci zástupkyně. ředitelky, výchovné poradkyně, třídních učitelek, vedoucí kabinetů, vychovatelek ve ŠD a klubech, koordinátora drog. prevence a MPP, koordinátora ITC, vedoucí před. komisí nahradily pracovní týmy se svými vedoucími, které i přesto, že se již učí žáci podle ŠVP pro ZV, stále sledují a navrhují možné další úpravy.Oblast EVVo má na starosti zást.školy.

Dalšími zaměstnanci školy jsou vedoucí ŠJ a kuchařky (hlavní a pomocná), dále pak školnice a provozní zaměstnankyně pro ZŠ a ŠJ se ŠD. Je zřízen školní parlament, školská rada, odb. Orgán.

Školní družina má 2 oddělení a probíhá i ranní družina.

Žákům jsou poskytovány učebnice bezplatně. Žákům 1. ročníku rovněž poskytujeme bezplatně pomůcky . Škola každoročně pořádá školu v přírodě pro všechny třídy, pro 7. ročníku lyžařský výcvik, dále pak výlety, exkurze, besedy na různá témata, koncerty, div. a filmová představení, soutěže a olympiády, projektové dny, projekty, akademie (besídky), vystoupení dramatického klubu, sobotní akce, výstavy apod. akce.

Jsme členem ASŠK Kladno, Tvořivá škola a Nová škol, navštěvujeme semináře Projektového vyučování. Spolupracuje s některými VŠ a umožňujeme plnit praxe některých vysokoškoláků. Zapojili jsme se i jako partner do projektu EU ,, Internetové kluby“, díky kterému jsme získali v březnu 09 interaktivní tabuli včetně notebooku a 2 PC v hodnotě cca 100 000,-Kč. Navázali jsme spolupráci s pražskou školou v Horních Počernicích. Hledáme partnerskou školu ke spolupráci v Německu a začínáme pracovat na dalším projektu na téma spolupráce škol v zahraničí (Anglie).

Probíhají i projekty Mléko do škol, Ovoce do škol a Celé Česko čte dětem.


Naše hlavní priorita spočívá v tom, že nám není lhostejné, jak naši žáci tráví svůj volný čas, a proto jim nabízíme kluby s různým zaměřením, do kterých se mohou děti podle zájmu hlásit.

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií