Zápis do první třídy 2024/2025

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA PCHERY, OKRES KLADNO

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne v naší škole v termínu  18. 04. a 19. 04. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápisu se zúčastní děti, které dosáhnou šestého věku do 31.08.2024 a děti po odkladu školní docházky ve školním roce 2023/2024.

V naší škole se můžete přihlásit na zápis prostřednictvím tzv. registračního systému, který bude zveřejněn na našich webových stránkách od 01.04.2024.


Přihlášku dítěte si můžete předem vyplnit doma a přinést k zápisu.


Předpokládané dovednosti budoucích prvňáčků lze najít na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

Pro zápis do 1. ročníku jsou stanoveny spádové oblasti podle trvalého pobytu žáka, zákonný zástupce má však právo se rozhodnout, na kterou základní školu chce své dítě zapsat. Ředitelka školy přijme ke vzdělávání žáky do naplnění kapacity ročníku, přednostně se přijímají žáci ze spádové oblasti.

Zápis do první třídy

Zákonní zástupci dodají tyto dokumenty:

·  Dotazník pro přijetí – zápis do ZŠ

·  Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

·  Prostá kopie rodného listu dítěte (u cizinců pas dítěte), v případě pochybností o pravosti doložených dokladů, může vedení školy požadovat po zákonných zástupcích originál nebo ověřenou kopii.

·  Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

Pozor – i žáci s odkladem z minulého roku musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením!

Žádost vyplňujte pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a  zároveň si všechny údaje zkontrolujte. 

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni požádat o zapsání dítěte do prvního ročníku, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení/odborného lékaře rozhodne ředitel školy o povolení odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

Zákonní zástupci dodají tyto dokumenty:

·  Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

·  Žádost o odklad školní docházky + 2 posudky

·  Prostá kopie rodného listu dítěte (u cizinců pas dítěte)

·  Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

Pokud nebudou dodány posudky současně se žádostí, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost vyplňujte pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a  zároveň si všechny údaje zkontrolujte. 

Speciální vzdělávací potřeby

Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat.

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, vyplní - Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání + požadované dokumenty.

·  dosáhne -li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2025 - doporučení školského poradenského zařízení

·  dosáhne - li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2026 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Předčasné zařazení dítěte do 1. ročníku vždy pečlivě zvažte!

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

O přijetí/nepřijetí žáka k povinné školní docházce rozhodne ředitelka školy a o výsledku rozhodnutí informuje zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod do hlavní školní budovy). Součástí správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce prostřednictvím emailu, který uvede v žádosti nebo osobně při zápise.

Škola nanečisto

V průběhu měsíce května a června bude pro naše budoucí prvňáčky probíhat Škola nanečisto. O přesných termínech Vás budeme informovat. Současně v jednom termínu Školy nanečisto bude informativní třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.


Kapacita 1. třídy je ředitelkou školy stanovena - 25 žáků (dle § 165 1a Školského zákona).

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií