Žáci
Týdenní plány 6. třída

25. týden 2023/24 (19.2.2024 - 23.2.2024)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura ML: Přídavná jména LV: Čteme pověsti, pracujeme s textem SL: Vizitka obce- pracujeme s informacemi lísteček do pátku23.2. čteme další knihu- mimočítanková četba- dočíst a odevzdat do 4.3. připravit si do pátku 23.2. co nejvíce informací o obci
Anglický jazyk Procvičujeme minulý čas - pravidelná a nepravidelná slovesa
Dějepis Antické Řecko
Fyzika výpočet dráhy
Hudební výchova Haydn, instrumentální činnosti
Informatika Micro:bit - editor
Matematika Osová souměrnost, útvary osově souměrné pp
Občanská výchova Naše vlast Shrnutí kapitoly, opakování
Praktické činnosti Připravujeme jednod.pokrm
Přírodopis kapraďorosty
Výtvarná výchova Frotáž - výtvarná technika
Zdravotní tělesná výchova koordinace
Zeměpis hydrosféra
Tělesná výchova dívky míčové hry
Tělesná výchova hoši míčové hry

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií