Žáci
Týdenní plány 6. třída

3. týden 2023/24 (18.9.2023 - 22.9.2023)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura ML: Opakujeme učivo 5. ročníku LV: Čteme báje + pohádku z UK SL: Hry ve slohu + vyprávíme zážitky z prázdnin dú- lísteček vypracovat do pátku 22.9. LV: pomalu čteme mimočítankovou četbu ( je až do 31.10.)
Anglický jazyk Procvičujeme to be
Dějepis Pravěk
Fyzika dráha, délka
Hudební výchova pěvecký projev
Informatika
Matematika Opakování učiva 5. ročníku -geometrie Dú, pomůcky na rýsování DM
Občanská výchova Rok v jeho proměnách a slavnostech
Praktické činnosti Jednoduchá loutka nůžky, fixy, černý fix, pastelky
Přírodopis Podmínky života
Výtvarná výchova Výtvarné vyjádření skutečnosti Příroda - detaily
Zdravotní tělesná výchova Seznámení se ZTV
Zeměpis Kosmické objekty
Tělesná výchova dívky protahování
Tělesná výchova hoši protahování

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2023 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií